Decoratie

MILLIEUBEHEER

Wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu en energie

Wat zijn gangbare eisen die de overheid stelt? 
Als ondernemer heb je een zorgplicht om de nadelige gevolgen van je activiteiten voor het milieu te voorkomen of te beperken. Vanuit de Wet Milieubeheer moet je het terugdringen van de milieubelasting in het algemeen meenemen in je bedrijfsvoering.

Deze wet wordt het Activiteitenbesluit genoemd en verplicht je tot: 

  • Een doelmatig gebruik van energie.
  • Het voorkomen dan wel - voor zover dat niet mogelijk is - het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging, verontreiniging van het grondwater, van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam en van luchtverontreiniging.
  • Het voorkomen dan wel - voor zover dat niet mogelijk is - het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluid-, geur-, licht-, stof- en trillinghinder.
  • Het voorkomen dan wel - voor zover dat niet mogelijk is - het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting.
  • Het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel - voor zover dat niet mogelijk is - het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan.
  • Het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting.
  • De bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.
  • Het doelmatig beheer van afvalwater en afvalstoffen.
  • Het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen gebieden.

Zoals je merkt, zijn de regels redelijk vaag. Je moet vervuiling en hinder voorkomen, of zoveel mogelijk beperken. Ga met je gemeente het gesprek aan om tot concrete richtlijnen te komen voor jouw bedrijf. 

Energie

Wat betreft energieverbruik ligt er ook een wettelijke verplichting. Verbruik je jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur aan energie of 25.000 kubieke meter aan gas? En is het technisch mogelijk om energie- of gasbesparende maatregelen toe te passen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder? Dan ben je wettelijk verplicht om dit te doen.

De wet verplicht je dus onder meer om waar mogelijk energiezuinig te ondernemen. Het uitgangspunt is dat elke ondernemer hier zelf mee aan de slag gaat. Voor de horeca is het bijvoorbeeld belangrijk goed afgesloten koelcellen en ijsvrije verdampers te hebben, voor een kantoor het automatisch afsluiten van alle apparatuur na werktijd. 

Vervoer

Bedrijven die zich bezighouden met zakelijk-, personen-, bezoekers- of goederenvervoer hebben een zorgplicht als zij meer dan honderd werknemers, vijfhonderd bezoekers, 1 miljoen transportkilometers of 2 miljoen transportkilometers voor verladers of uitbesteed vervoer per jaar hebben. Zij moeten aangeven welke maatregelen ze hebben getroffen om de milieubelasting van dat verkeer terug te brengen. De gemeente speelt hier als vergunningverlener en handhaver een grote rol in. 
De gemeente kan niet van je eisen dat je bijvoorbeeld overstapt op ander vervoer, maar er kan wel aan je worden gevraagd om te onderzoeken of er een besparing mogelijk is. Daarna moet je een vervoersplan opstellen om verbeteringen door te voeren. Hierop wordt vervolgens gehandhaafd. 

De MeerMKB Riskmanagement Risicoscan geeft u inzicht in de risico's van uw organisatie en in welke mate die risico's zijn afgedekt. En of u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. U kunt online al voor uw organisatie zelf een gratis test doen om te bepalen hoe uw organisatie ervoor staat.